KiaOra®DOG ベニソン給与量

単位g

成犬 子犬
犬の体重
(kg)
標準 運動量
多め
活動犬 生後
6~12週
生後
3~4ヶ月
生後
5~7ヶ月
生後
8~12ヶ月
1kg 23 30 40 60 53 44 35
2kg 39 50 68 101 89 74 58
3kg 53 68 92 137 121 100 79
4kg 65 85 114 170 150 124 98
5kg 77 100 135   177 147 116
7kg 99 129 174   228 189 149
10kg 130 169 227   298 247 195
15kg 176 229 308     335 264
20kg 218 284 382       327
25kg 258 336 452        
30kg 296 385 518        
40kg 367 477 643        
50kg 434 564 759        
60kg 498 647 871        
70kg 558 726 977        

上記の給与量は目安です。運動量、個体差、環境、基質などにより適正な給与量は異なります。
愛犬の体重や体型をチェックして、給与量はご調整ください。